Potvrdenie o návšteve školy

Na základe debyrokratizácie verejných a štátnych inštitúcií Vám oznamujeme, že potvrdenie o návšteve školy si môžete kedykoľvek bezplatne stiahnuť podľa inštrukcií, ktoré sú uverejnené TU.

 

Za pochopenie ďakujeme!

 

Počet návštev: 837319

Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

Bližšie informácie tu: Stravne_listky.docx

INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ISTEBNOM NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ISTEBNOM NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Oznamujeme zákonným zástupcom, že zápis detí

do Materskej školy v Istebnom sa uskutoční v čase

od 1.mája do 31.mája 2021.

 

PODMIENKY PRIJATIA:

-         prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31.8.2021 a pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

-         na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov veku

 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy (Ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS(3).docx). Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde sa uvedie aj údaj o povinnom očkovaní.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie.

 Nariadenie_spadovej_MS_pre_obec_Istebne.pdf

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA SO ŠVVP POTREBAMI

V prípade žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predkladá zákonný zástupca okrem žiadosti o prijatie aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosti o prijatie prijímame aj v priebehu školského roka a dieťa je prijaté do MŠ vtedy, ak je voľná kapacita.

 

Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa

 do materskej  školy  do 15. júna 2021.

 

Každé novoprijaté dieťa absolvuje v našej materskej škole 2-mesačný adaptačný pobyt.

 

Prihlášku do materskej školy si môžete prevziať v MŠ, v obchode Koruna, príp. stiahnuť na stránke www.istebnezs.edupage.org v priečinku Materská škola.

 

Spôsob podania prihlášky:

Prihlášky sa podávajú bez osobnej prítomnosti dieťaťa!

Vyplnenú prihlášku zákonný zástupca doručí:

-         osobne do Materskej školy v čase od 14.00 do 16.00 hod.

-         poštou

-         e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

 

PONÚKAME:

1.      Predprimárne vzdelávanie kvalifikovanými učiteľkami v dvoch triedach na základe Školského vzdelávacieho programu „Rok so slniečkom“.

2.      Rozvoj kognitívnych kompetencií v záujmovom krúžku „Angličtina s pastelkami“.

3.      Výchovu k duševnému zdraviu, zdravému životnému štýlu.

4.      Rozširujúce vzdelávacie programy pre predškolákov – projekt „Medvedík Nivea“, projekt „Fonematické uvedomovanie podľa EľKonina“.

5.      Pobyt v peknom prostredí, výlety, exkurzie a akcie pre deti poriadané Oravskou knižnicou, DHZ Istebné, Červeným krížom, obcou Istebné.

6.      Základný kurz korčuľovania v spolupráci s OZ Korčulka, základný kurz plávania v spolupráci s Aquarelax D. Kubín.

 

KONTAKT: 0917 537 278

 

Tešíme sa na všetkých nových škôlkárov!

Svetový deň vody

Svetový deň vody

22.marec - Svetový deň vody - je jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť tejto vzácnej tekutiny pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti a potrieb. Aj keď v obmedzenom režime, ale predsa, sme si tento deň v škole užili a zabavili sa rôznymi aktivitami, ktoré viedli k tomu, aby sme si vodu vážili a šetrili ňou...

                     

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie

ONLINE PREZENTÁCIA O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ

Dňa 22.03.2021 sa žiaci 8.A zúčastnili online hodiny o duálnom vzdelávaní. Akcia sa realizovala vďaka zapojeniu našej školy do spolupráce so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania Bratislava.

Žiaci sa dozvedeli veľa informácií - čo je duálny systém, čo znamená heslo „Študuj, pracuj, zarábaj“, aké sú trendy v odbornom vzdelávaní, aká je aktuálna ponuka, ktoré školy a odbory sú zapojené do duálu. V systéme duálneho vzdelávania firmy ponúkajú spoluprácu, benefity, zaškolenie, preškolenie, zamestnanie. 

Aj takáto online hodina žiakom pomôže pri výbere odboru na strednej škole.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Okresné kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo 31.3.2021 online formou z domáceho prostredia. Za našu školu sa zapojili dve žiačky zo 6.A – Daniela Ferančíková a Kristína Gregušková. V ich kategórii Z6 súťažilo celkovo 15 žiakov. Kristína Gregušková sa umiestnila

na 7. mieste a zaradila sa medzi úspešných riešiteľov.

Obom dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022

Zápis žiakov do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Istebné oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 15. 04. 2021 (štvrtok)

od 13:00 do 17:00 hod. bez osobnej prítomnosti žiakov.

Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude sprístupnená od prvého apríla.

Rodičia, ktorí nemajú prístup k internetu vypíšu prihlášku v škole. K zápisu je nutné doniesť kópiu rodného listu dieťaťa, občiansky preukaz a negatívny test.

TEŠÍME SA NA VÁS! 

                                                        

Oznam o nástupe detí do škôl od 08.03.2021

Milí rodičia a žiaci,
Na základe rozhodnutia MŠ SR a na základe vývoja epidemiologickej situácie v okrese bude naša škola pre žiakov I. stupňa otvorená od 08.03.2021 prednostne pre žiakov, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.
Triedni učitelia predbežne robili prieskum, ktorých žiakov sa to týka. Neprítomní žiaci budú automaticky odhlásení zo školskej jedálne. V prípade zmien kontaktujte svojich triednych učiteľov.

Žiaci, ktorí od pondelka nastúpia, musia doniesť čestné vyhlásenie /príloha 11c/, ktoré bude aktualizované aj na našej web stránke a nájdete ho aj v prílohe tejto správy. Takisto dieťa musí mať kópiu negatívneho testu minimálne jedného zákonného zástupcu.


cestne_vyhlasenie(1).docx


Za porozumenie ďakujeme,
s pozdravom vedenie školy.

2% dane pre OZ LIPA pri ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou v Istebnom, na základe podnetov od rodičov a priateľov školy, zriadila občianske združenie pod názvom „Občianske združenie LIPA pri ZŠ s MŠ“. Prosíme Vás o poskytnutie 2% zaplatenej dane z príjmov. OZ_LIPA_vyhlasenie.pdf

Vaše peniaze budú použité na podporu a rozvoj školy, školských pomôcok, organizovaní výletov a akcií pre deti navštevujúce ZŠ s MŠ v Istebnom.

V roku 2020 sme zakúpili pre žiakov sedacie súpravy, ktoré sú umiestnené na chodbách a žiaci ich radi využívajú ako oddychové miesta.

Ďakujeme za podporu.

 

Občianske združenie LIPA pri ZŠ s MŠ

Školská č. 143, 027 53 Istebné

IČO: 42072204

Oznam

Milí rodičia a žiaci,
podľa nových informácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa tento týždeň pokračuje v prezenčnom vzdelávaní na I. stupni. Do piatka 05.03.2021 vyučovanie bude prebiehať v doterajšom režime.
Ďakujeme za porozumenie,
s pozdravom vedenie. školy.

Oznam pre rodičov

Milí rodičia a žiaci,
oznamujeme Vám, že zajtra 01.03.2021 bude vyučovanie na I. stupni prebiehať v normálnom režime. Podmienkou nástupu dieťaťa je opäť negatívny test jedného zo zákonných zástupcov a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu /platnosť 7 dní/.
Určite všetci vnímate, že situácia nie je dobrá. Viac informácií ohľadom školských zariadení budeme mať po rokovaní vlády a schválení nových opatrení. Preto Vás chcem požiadať o trpezlivosť a aby ste sledovali stránky Edupage, Facebook aj v podvečerných hodinách. Ako náhle by sa niečo zmenilo, budete informovaní.
Ďakujeme za porozumenie,
s pozdravom vedenie školy
 

Žiaci 1. stupňa, ktorí nastúpia od 08. 02. 2021 do školy, musia mať vypísané a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Cestne_vyhlasenie_8.2..docx

Aktuálne inforácie

Aktuálna informácia ohľadom nástupu žiakov do školy. Viac na  https://www.facebook.com/ucimenadialku/posts/220399812960323

Dodatok ku školskému poriadku

V dodatku sú usmernenia k dištančnému vzdelávaniu Skolsky_poriadok_dodatok_2.docx

Nové tlačivo o bezinfekčnosti

Žiadame rodičov, aby po skončení prázdnin (od 06. 11. do 09. 11. 2020) v utorok 10. 11. 2020 doniesli podpísané Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_-_NOVE.pdf

 

Aktuálne informácie o vzdelávaní platné od 26. 10. 2020

1. stupeň
• Žiaci 1. až
4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v takom rozsahu ako doteraz.
• Školský klub detí pracuje bezo zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz pre žiakov 1. až 4. ročníka.
• Školská jedáleň je pre žiakov 1. až 4. ročníka v prevádzke.
• Žiaci 1. A triedy sa vyučujú dištančne do 02. 11. 2020 /vrátene/ z dôvodu výskytu pozitívne potvrdeného žiaka na Covid-19, títo žiaci sú aj odhlásení z obedov.

2. stupeň
• Žiaci 5. až 9. ročníka prechádzajú dňom 26. 10. 2020 na dištančné vzdelávanie.
• Vzdelávanie bude prebiehať prioritne prostredníctvom aplikácie EDUPAGE a aplikácie ZOOM.
• Žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby prípadné problémy s pripojením na internet alebo s výpočtovou technikou hlásili svojmu triednemu vyučujúcemu.
• Zajtra 26. 10. 2020 bude vyučovanie prebiehať podľa platného rozvrhu, približne v tých časoch, ako sú predmety v danom rozvrhu. Vynechané v pondelkovom rozvrhu budú predmety: HUV, TSV, OBN
• Ostatné dni bude vyučovanie prebiehať podľa upraveného rozvrhu.
• Prosíme žiakov, aby boli prihlásení na Edupage od 8:00 hod.
• Upravené rozvrhy a ďalšie pokyny k dištančnej výučbe dostanú žiaci cez Edupage najneskôr v pondelok 26.10. 2020 a zároveň budú zverejnené na webovej stránke školy.

Zároveň Vás žiadame, aby ste zmenu zdravotného stavu žiaka alebo žiačky hlásili svojmu triednemu učiteľovi.

Za porozumenie ďakujeme,
s pozdravom vedenie školy.

OZMAM COVID-19

Vážení rodičia a milí žiaci,
od pondelka 26.10.2020 žiaci druhého stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Žiaci prvého stupňa a ŠKD sa budú učiť v bežnom režime.
Nakoľko počas víkendu, bude prebiehať testovanie na COVID - 19, môže nastať situácia, že sa prevádzka školy neotvorí z dôvodu nejakých pozitívnych prípadov. Preto Vás prosíme o sledovanie Edupage a Facebook stránky v nedeľných podvečerných hodinách. Takisto Vás chceme poprosiť, ak sa vyskytne nejaký pozitívny prípad medzi žiakmi alebo bude niekto v povinnej karanténe, oboznámte s touto situáciou triednych učiteľov.

Za spoluprácu a trpezlivosť Vám vopred ďakujeme.


S pozdravom vedenie školy.

Aktuálne informácie o COVID-19 od 12. 10. 2020

Vážení rodičia,
v súvislosti s aktualizovanými usmerneniami pre školy Vám posielame nasledovné informácie. Zákonný zástupca aj naďalej zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_12.10..docx
Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje rodič príslušného vyučujúceho a vedenie školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) alebo ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží rodič pri návrate žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
ŠKD sa v zmysle usmernenia neodporúča. V našej škole ŠKD naďalej funguje do 16:00 hod. Uvedomujeme si, že pre niektorých z Vás je fungovanie ŠKD nevyhnutné, preto chceme požiadať tých rodičov, ktorí môžu, aby si vyzdvihli deti aj skôr. V čase pobytu v ŠKD musia mať žiaci povinne rúška.
V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.
Za porozumenie ďakujeme.
S pozdravom vedenie školy.

Prvý týždeň v MŠ

Prvý týždeň v Materskej škole
My už plakať nebudeme za ockom a mamičkou,
budeme sa pekne hrať s bábikou aj autíčkom.
Aj zaviazať topánočky sa nám isto podarí,
veď už nie sme malé deti, ale veľkí škôlkari.

Rozprávkový semafor

Rozprávkový semafor

V rámci témy o doprave a dopravných prostriedkoch sme sa zoznámili s najdôležitejšími dopravnými značkami, spoznali sme význam signalizácie na semafore, zahrali sa na autá, zaspievali pieseň s Mirom Jarošom a naučili sme sa krátku básničku pri prechode cez cestu.

Svetový deň mlieka na školách

Svetový deň mlieka na školách

Dnes sme si pripomenuli Svetový deň mlieka na školách, ktorý pripadá na 30. septembra. Naše pozvanie prijala p. Anička Čadová, vedúca školskej jedálne a porozprávala nám, aký je význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. V teste poznania sme obstáli a za odmenu sme dostali puding Paula. A na záver sme si zatancovali s kravičkou Evičkou z Cesty mlieka.

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

V stredu 02. septembra 2020 sme začali nový školský rok trocha iným spôsobom, ako sme boli zvyknutí. Otvorenie sprevádzali bezpečnostné opatrenia. Triedni učitelia privítali žiakov vo svojich triedach. Pani riaditeľka s pani zástupkyňou navštívili každú triedu, aby privítali a popriali žiakom veľa úspechov v novom školskom roku.

Radosť nám urobilo fotenie kolektívov, kedy sme si mohli dať na chvíľu dolu rúška.

Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať o spôsobe otvorenia školského roka 02.09.2020 a o nariadeniach, ktoré vyplývajú z manuálu ministerstva školstva a sú v súlade s opatrením ÚVZ SR.

02.09.2020 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 prebehne nasledovne:

·         žiaci prvého ročníka o 08:30 hod. vo svojej triede. Žiaka môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca.

·         žiaci 2. až 9. ročníka o 08:30 hod. vo svojich triedach (bez prítomnosti zákonných zástupcov), príchod do budovy 08:15 – 08:30, priniesť si prezuvky.

Každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tieto tlačivá si môžete vytlačiť zo stránky školy, prísť si ich prevziať do vestibulu školy v dňoch 25.08. – 31.08.2020 v čase medzi 08:00 – 13:00 hod. alebo v predajni Koruna.

Z pokynov organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania vyplýva pre zákonných zástupcov nasledovné:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

                               Vedenie školy

 

Informácie pri nástupe žiaka do školy

Vážení rodičia!

Žiadame Vás, aby žiaci pri nástupe do školy (02. 09. 2020) priniesli vyplnené nasledovné tlačivá, ktoré si môžete vytlačiť alebo vyzdvihnúť v škole od 25. 08. 2020.

Dotaznik_a_Vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_sk._roka.docx

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

 

Usmernenie pri nástupe do školy

 

V prípade zmien Vás budeme informovať na školskom webe.

Kritériá hodnotenia žiakov - úprava 20.5.2020

V prílohe dokumentu sa nachádzajú upravené kritériá hodnotenia práce žiakov počas dištančného vzdelávania. Upozorňujeme, že aby žiak úspešne absolvoval ročník, musí mať odovzdaných aspoň 50% úloh, ktoré učiteľ vyžaduje. Celé znenie dokumentu sa nachádza v prílohe.

Kriteria_hodnotenia_prace_ziakov.pdf

 

Pozn.: Nakoľko existujú problémy s otváraním textových dokumentov, príloha tohto dokumentu je uložená vo formáte .pdf. Kto má problém s otvorením dokumentu, je potrebné stiahnuť si aplikáciu Adobe Reader.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Istebné 143, 027 53
  • +421 435891255

Fotogaléria